Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: STUDIO WNĘTRZE F.H.U. . z siedzibą w POZNAŃ, ul Piekary 16/114, NIP:7821207680, tel +48.605430017 , adres email:sklep@retro-online.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Kupującemu towaru, a w przypadku towarów wysyłanych partiami w dniu dostarczenia Kupującemu ostatniego zamówionego towaru.

3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Oświadczenie powinno zawierać listę zwracanych towarów, datę odbioru towaru, imię, nazwisko, adres Kupującego, datę wystawienia oświadczenia oraz numer rachunku bankowego Kupującego w przypadku zgody na taką formę zwrotu płatności.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towary Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

9. Zwracane towary wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz dowodem potwierdzającym, że Kupujący nabył towar u Sprzedającego (np. paragon, faktura) należy zwrócić na adres Sprzedającego.

10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia zwracanego towaru.

11. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu, będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

13. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 12 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca (w przypadku wystawienia faktury VAT) lub protokół reklamacyjny paragonu, który na wyraźne żądanie Kupującego może być do niego wysłany. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres Sprzedającego.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.