Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy zaznaczenie w trakcie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48.605430017.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@retro-online.pl lub telefonicznie: +48.605430017. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Kupującemu towaru, a w przypadku towarów wysyłanych partiami w dniu dostarczenia Kupującemu ostatniego zamówionego towaru.

3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Oświadczenie powinno zawierać listę zwracanych towarów, datę odbioru towaru, imię, nazwisko, adres Kupującego, datę wystawienia oświadczenia oraz numer rachunku bankowego Kupującego w przypadku zgody na taką formę zwrotu płatności.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towary Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

9. Zwracane towary wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz dowodem potwierdzającym, że Kupujący nabył towar u Sprzedającego (np. paragon, faktura) należy zwrócić na adres Sprzedającego.

10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia zwracanego towaru.

11. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu, będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

13. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 12 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca (w przypadku wystawienia faktury VAT) lub protokół reklamacyjny paragonu, który na wyraźne żądanie Kupującego może być do niego wysłany. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres Sprzedającego.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.